skip to Main Content

Sales Contract

1 Naam: Teun de Bruin

Woonplaats: Hengelo

Straatnaam: Paganinistraat 33

Postcode: 7557 EN

KVK Nummer: ……………………………………………………………………………………

BTW Nummer: ……………………………………………………………………………………

Verder te noemen de kunstenaar.

2 Naam: …………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………

Straatnaam: ………………………………………………………………………………………

Postcode: …………………………………………………………………………………………

KVK Nummer: ……………………………………………………………………………………

BTW Nummer: ……………………………………………………………………………………

Verder te noemen de koper.

Zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1

De kunstenaar draagt in eigendom over aan de koper het hierna beschreven kunstwerk:

Titel: ……………………………………………………………………………………………
Auteur: Teun de Bruin
Kenmerken: ……………………………………………………………………………………
Oplage / unicum: eenmalig
Jaar van ontstaan: ……………………………………………………………………………

Prijs: € ………………… Excl. BTW.
Prijs: €………………… Incl. BTW.

Artikel 2

2.1 De feitelijke levering zal plaatshebben op het adres:

……………………………………………………………………………………………………….

Bij ondertekenen van de overeenkomst en na betaling van de koopsom.
2.2 De kosten van het vervoer van het kunstwerk, met inbegrip van die van de verzekering zijn voor rekening van de kunstenaar. De verzekering zal zijn tot aan de haven van het geleverde land.
2.3 De koop kan na betaling niet ontbonden worden en tevens niet retour worden gedaan na levering.
2.4 De koper zal er voor zorgen dat de import papieren aan de verkoper worden geleverd.

Artikel 3

De betaling van de koopsom door de koper zal plaatsvinden:

Uiterlijk binnen 10 dagen na de ondertekening van dit contract.
Door overmaking van het hele bedrag op rekeningnummer van Teun de Bruin.
De vorm van overmaken is OUR Payment.
Rekeningnummer: NL 34 RABO 0368 825841
Of via PayPal.
Nnummer: ………………………………………………………………………………………
De koopprijs is Excl. BTW.

Artikel 4

4.1 Zo er tentoonstellingsrichtlijnen bij deze overeen worden gevoegd, verbindt de koper zich ertoe deze richtlijnen stipt na te leven. Eventueel:

Bruikleen van het kunstwerk aan derden voor tentoonstellingen doeleinden is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

4.2 Aankondigingen en promotie van de vertoningen van het kunstwerk zijn enkel toegelaten mits gebruik van het door de kunstenaar geleverde of goedgekeurde promotiemateriaal, secundaire exploitatie van dit promotiemateriaal (zoals onder meer van merchandising van reproducties, gebruik van een reproductie als logo) zijn niet toegelaten zonder schriftelijke toestelling en een vergoeding aan de kunstenaar.

4.3 Als bij de tentoonstelling van het kunstwerk een cataloog wordt uitgebracht, mag het kunstwerk in de cataloog worden afgebeeld op voorwaarde dat enkel de door de kunstenaar tegen kostprijs ter beschikking gestelde reproducties van het kunstwerk / de door de kunstenaar toegelaten en goedgekeurde reproducties worden gebruikt en op voorwaarde dat minstens 4 exemplaren van deze cataloog kosteloos aan de kunstenaar worden geleverd.

4.4 De kunstenaar behoudt alle overige auteursrechten. Bijgevolg is het de koper niet toegelaten het kunstwerk of een deel van het kunstwerk via om het even welk medium te reproduceren. Bovendien verbindt de koper zicht er toe de kunstenaar schriftelijk te berichten, indien hij weet heeft van een schending van de auteursrechten van de kunstenaar door derden.

4.5 De naam van de auteur, Teun de Bruin.

Zal aan het kunstwerk verbonden blijven. Daartoe zal de koper als naar het kunstwerk wordt verwezen of als het kunstwerk wordt getoond, er steeds voor zorgen dat de naam van de auteur wordt vermeld en dat er geen twijfel of dubbelzinnigheid kan bestaan in verband met zijn hoedanigheid van de auteur van het kunstwerk.

4.6 Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk gesteld dat voorgemelde rechten aan de koper worden toegekend onder voorbehoud van de integrale naleving van deze overeenkomst en onder voorbehoud van correcte betaling door de koper van de hierboven in artikel 1 vermelde koopsom.

Artikel 5

5.1 De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgen. Hij zal het kunstwerk beheren en onderhouden overeenkomstig de bedoeling van de kunstenaar en met inachtneming van de intellectuele rechten van de auteur overeenkomstig de internationale verdragen ter zake en de Nederlandse Auteurswet.

5.2 De koper verbindt zich er toe de kunstenaar onverwijld op de hoogte te brengen van de eventuele diefstal of beschadiging van het kunstwerk. De koper zal in zulk geval in overleg met de kunstenaar de nodig (herstel) maatregelen treffen.

Artikel 6

De koper zal in geval van wederverkoop van het kunstwerk, de kunstenaar voorafgaandelijk inlichten en aan de volgende koper dezelfde voorwaarden opleggen als deze waaraan hij krachtens deze overeenkomst is onderworpen.

Optie:

In geval van wederkoop van het kunstwerk kent de koper een voorkooprecht toe aan de kunstenaar.

De kunstenaar heeft recht op 5% van de verkoop prijs, dit zal naar een goed doel gaan.

Artikel 7

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Voor het beslechten van geschillen tussen de partijen die enig verband houden met deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van Nederland bevoegd.

Deze overeenkomst werd opgesteld in 2 exemplaren, waarvan elk der partijen / ondertekenaars er één heeft ontvangen; ter bevestiging waarvan op elk voorgaande bladzijde van deze overeenkomst hebben geparafeerd en hierna hebben ondertekend te:

Plaats: ……………………………………………… Plaats:

Datum:

Parafen:

Voor koper:

…………………………………………………………

Voor de kunstenaar:

…………………………………………………………

Back To Top